Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Protokoll for årsmøtet 2023

Årsmøtet i Pensjonistuniversitetet Stavanger ble avholdt den 22. februar 2023 på Sølvberget, Stavanger kulturhus.

31 medlemmer til stede. Styreleder Harald Hamre ønsket velkommen og ledet konstitueringen.

Sak 1 Konstituering
a. Valg av møteleder. Vedtak: Nestleder i styret, Harald Hamre, velges til møteleder
b. Valg av referent. Vedtak: Finn Hoff velges til referent
c. Valg av to protokollunderskrivere: Vedtak: Marthe Kolstad og Erik Mauritzen velges til protokollunderskrivere.


Sak 2. Årsmelding 2022
Møteleder gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2022 Vedtak: Årsmelding 2022 godkjennes.


Sak 3 Årsregnskap 2022
Finn Hoff gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2022 og revisjonsrapporten fra revisor.
Vedtak: Årsregnskapet for 2022 godkjennes.


Sak 4 Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram.
Ingen saker innkommet.


Sak 5 Fastsettelse av kontingent for 2024.
Vedtak: Det gjøres ingen endring i medlemskontingenter for 2024.


Sak 6 Årsbudsjett 2023
Finn Hoff gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2023 Vedtak: Årsbudsjett for 2023 godkjennes.


Sak 7 Valg
a. Valg til styret - Vedtak:
Kitty Krogh Harestad (gjenvalg) velges som styreleder for ett år.
b. Tor Lorentzen Styr (gjenvalg) og Gre Johnsen (tidligere varamedlem) velges for to år.
c. Harald Hamre, Reidun Andreassen og Magne Arne Nilsen er ikke på valg i år.
d. Som varamedlemmer velges for ett år Ivar Fett (tidligere styremedlem) og Eldbjørg Vaage Melberg (gjenvalg) 


Valg av revisor for ett år:
Vedtak: Abacus revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2022. Valg av tre medlemmer til valgkomité
Vedtak: Hege Skjeldbred-Knudsen velges til valgkomiteens leder for ett år. Kjell Olaus Kverneland og Erik Mauritzen velges til medlemmer i valgkomiteen for ett år.