Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Innkalling til Årsmøte 2021

 

Du innkalles med dette til årsmøte i Pensjonistuniversitetet Stavanger onsdag, 17. mars 2021 etter dagens forelesning i Stavanger kulturhus, Sølvberget. Alle medlemmene som har betalt kontingent for 2021, har stemmerett.

Forslag til saker som ønskes behandlet, må være innkommet til styret for Pensjonistuniversitetet Stavanger senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1        Konstituering
          a. valg av møteleder
          b. valg av referent
          c. valg av 2 protokollunderskrivere

2        Styrets årsmelding 2020

3.       Årsregnskap 2020

4.       Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram

5.       Fastsettelse av kontingent 2022

6.       Årsbudsjett 2021

7        Valg av:

a. Valg av styreleder for ett år, 3 styremedlemmer for 2 år, og 2 varamedlemmer for ett år.
b. Valg av revisor for ett år
c. Valg av tre medlemmer til valgkomité
d. Valg av valgkomiteens leder

         

 

Stavanger, den 20. januar 2021

Med vennlig hilsen styret
Pensjonistuniversitetet Stavanger