Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Referat fra årsmøtet 2019

 

Onsdag 20. februar 2019 kl. 12.45 Kulturhuset, Sølvberget

 

48 medlemmer tilstede. Styreleder Knud Helliesen ønsket velkommen og ledet konstitueringen av årsmøtet.

 

Sak 1 Konstituering

a. Valg av møteleder. 

Vedtak: Hjalmar Inge Sunde velges til møteleder.

b. Valg av referent. 

Vedtak: Rolv H. Stokka velges til referent

c. Valg av to protokollunderskrivere: 

Vedtak: Ulf Nome og Anne Katrine Jensen velges til protokollunderskrivere

Sak 2. Årsmelding 2018

Ordstyrer gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2018

Vedtak: Årsmelding 2018 godkjennes.

 

Sak 3 Årsregnskap 2018

Ordstyrer gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2018 og leste opp revisjonsrapporten fra revisor.

Vedtak: Årsregnskapet for 2018 godkjennes.

 

Sak 4 Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram

a. Vedtektsendring. 

Vedtak: Styrets forslag til endringer av vedtekter enstemmig godkjent.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent 2020

Vedtak: Årskontingenten for 2020 fastsettes til kr. 400 for enkeltmedlemmer og kr. 1.150 for kollektiv medlemskontingent for pensjonistforeninger.

Sak 6 Årsbudsjett 2019

Ordstyrer gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2019

Vedtak: Årsbudsjett for 2019 godkjennes.

 

Sak 7 Valg 

a. Valg til styret 

Vedtak: Kitty Krogh Harestad valgt som styreleder for ett år.

Tor Lorentsen-Styr og Ivar Fett valgt som styremedlemmer for to år. 

Anna Egaas Songe-Møller og Magne Arne Nilsen valgt som varamedlemmer for ett år.

b. Valg av revisor for ett år 

Vedtak: Styret gis i oppdrag å oppnevne revisor for regnskapsåret 2019.

c. Valg av tre medlemmer til valgkomité 

Vedtak: Hjalmar Inge Sunde velges til valgkomiteens leder for ett år.

Per Grimnes og Toril V. Andreassen velges til medlemmer i valgkomiteen for ett år.

 

 

Stavanger 21.02.2019