Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Referat fra årsmøtet 2021


Referat fra årsmøtet i Pensjonistuniversitetet Stavanger 18. mars 2021

20 medlemmer var til stede. Nestleder Harald Hamre ønsket velkommen og ledet valg av møteleder.

Sak 1 Konstituering
a. Valg av møteleder.
Vedtak: Caspar W. Hennig velges til møteleder.
b. Valg av referent.
Vedtak: Rolv H. Stokka velges til referent
c. Valg av to protokollunderskrivere:
Vedtak: Hanne Eik og Kirsti Haug velges til
protokollunderskrivere.

Sak 2. Årsmelding 2020
Møteleder gjennomgikk styrets forslag til årsmelding for 2020
Vedtak: Årsmelding 2020 godkjennes.

Sak 3 Årsregnskap 2020
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap for 2020 og revisjonsrapporten
fra revisor.
Det ble stilt spørsmål om det var nødvendig med så høy egenkapital for organisasjonen.
Det ble ikke fremmet forslag til vedtak.
Vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes.

Sak 4 Innsendte forslag og andre saker som styret legger fram.
Ingen saker innkommet.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent 2022
Vedtak: Årskontingenten for 2022 fastsettes til kr. 400 for enkeltmedlemmer og kr.
11.100 for kollektiv medlemskontingent for pensjonistforeninger.

Sak 6 Årsbudsjett 2021
Rolv H. Stokka gjennomgikk styrets forslag til årsbudsjett for 2021
Vedtak: Årsbudsjett for 2021 godkjennes.

Sak 7 Valg
a. Valg til styret
Vedtak:
Kitty Krogh Harestad valgt som styreleder for ett år.
Tor Lorentzen-Styr og Ivar Fett valgt som styremedlemmer for to år.
Magne Arne Nilsen og Hege Skjeldbred-Knudsen valgt som varamedlemmer for ett
år.
b. Valg av revisor for ett år
Vedtak: Abacus revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2021.
c. Valg av tre medlemmer til valgkomité
Vedtak:
Hjalmar Inge Sunde velges til valgkomiteens leder for ett år.
Per Grimnes og Toril V. Andreassen velges til medlemmer i valgkomiteen for ett år.