Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Pandemier og epidemier gjennom tidene

Onsdag 19. oktober kl. 11.00 kommer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad for å forelese om temaet: Pandemier og epidemier gjennom tidene

Espen Rostrup Nakstad er utdannet lege og jurist med doktorgrad i intensivmedisin. Han fungerer som assisterende helsedirektør med permisjon fra stillingen som leder for Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE- medisin. Dette senteret ivaretar forebygging og håndtering av personskader knyttet til ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktiv stråling (R), kjernefysisk stråling (N) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E). Nakstad har bred erfaring fra krisehåndtering og kriseledelse og er forfatter og medforfatter av flere bøker innen temaet.

I forelesningen vil Espen Rostrup Nakstad gjennomgå noen av de store epidemiene gjennom historien, og hvordan disse ble håndtert. Aktuelle stikkord er beredskap, kriseledelse, forebygging, kommunikasjon, erfaringsoverføring og paralleller til vår tid.