Pensjonistuniversitetet Stavanger

Kunnskap kjenner ingen alder

Nasjonal ramme for vindkraft – konsekvenser for norsk natur

Onsdag 16. januar kl. 11.00 kommer Geofysiker Sveinulf Vågene for å forelese om nasjonal ramme for vindkraft – konsekvenser for norsk natur.

Geofysiker Sveinulf Vågene har 30 års erfaring fra oljeindustrien og er nå pensjonist med interesse for natur- og miljøvern.

Norge står foran den største industrialiseringen av natur noen sinne i historien fra ett enkelt politisk vedtak. Et planareal på 2000 kvadratkilometer på størrelse med Vestfold fylke, i hovedsak urørte fjell og heier, forventes å bli bygd ut med vindkraft. Visuelle virkninger fra vindkraftverkene vil påvirke et område på størrelse med vårt største fylke Finnmark som er 48 000 Km2.

Dette politiske initiativet kalles «Nasjonal ramme for vindkraft». NVE arbeider i dag under høyt press for å få ferdig grunnlagsmaterialet innen 1 april. Denne industribyggingen vil påvirke svært mange i dette landet, enten direkte gjennom boliger og hytter som faller innenfor influensområdene eller gjennom frilufts- og jaktområder som blir skadelidende. Vi skal alle også være med å betale for denne utbyggingen, ikke bare gjennom elsertifikatene, men også gjennom en rekke andre støtte- og fordelsordninger til vindkraften.

(Dette foredraget vil belyse en rekke temaer omkring vindkraften som hittil ikke er belyst på en dekkende måte i den offentlige debatt. Alternativene til vindkraft på land vil også bli fremlagt.)